8 เมษายน 2562 จังหวัดยะลา ติดตามสถานการณ์น้ำช่วงหน้าแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190408102516314

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ระบุถึงสถานการณ์ช่วงหน้าแล้งในพื้นที่จังหวัดยะลา ว่าหลังจากที่ผ่านมาจังหวัดยะลาฝนได้ทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพพันธ์ เป็นเวลากว่า 1 เดือนเศษ และในวันที่ 29 มีนาคม เรื่อยมาถึงเดือนเมษายน 2562 เริ่มมีฝนตกในพื้นที่ 2-3 ครั้ง ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ได้ช่วยบรรเทาภาวะหน้าแล้งของจังหวัดยะลาไปได้มาก โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรมีน้ำมาหล่อเลี้ยงบ้างแล้ว ทั้งนี้ปริมาณฝนเพิ่มแต่ปริมาณน้ำยังมีน้อย ก็ยังไม่สามารถไปเติมน้ำในเขื่อนบางลางขณะนี้ได้ รวมทั้งตามแม่น้ำ ลำคลอง แต่อย่างใดก็ตามหากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ก็จะลดภาวะในช่วงหน้าแล้งไปมาก ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 จะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดยะลา ขณะปัจจุบันข้อมูลสถานการณ์น้ำในเขื่อนบางลาง  วันที่ 7 เม.ย. 62 ปริมาณน้ำในเขื่อนบางลางมีจำนวนร้อยละ 73.86 โดยทางเขื่อนฯ และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ทั้งอุปโภคบริโภค น้ำใช้เพื่อการเกษตร ตลอดช่วงหน้าแล้ง ขณะนี้ได้ทำการระบายออกประมาณ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่อยู่ท้ายเขื่อน ทั้งนี้จังหวัดยะลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้สั่งการกำชับให้ทั้ง 8 อำเภอมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และจัดเตรียมแผนในเรื่องภัยแล้งไว้แล้ว เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง สถานการณ์ภัยแล้ง อำเภอเมือง อำเภอกรงปินัง ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ รวมทั้งพื้นที่เฝ้าระวังไฟป่า อำเภอเมือง อำเภอธารโต อำเภอเบตง และอำเภอบันนังสตา